اولتراسونوگرافی چهار بعدی پستان

اولتراسونوگرافی چهار بعدی پستان

تصاویر نوینی از هرکدام از بخش‌های پستان ارائه می‌دهد

ABVS یا اسکنر اتوماتیک حجمی پستان پیشرفت تکنولوژیک جدیدی در ماموگرافی پستان است که به عنوان اولتراسونوگرافی خودکار پستان، اولتراسونوگرافی حجمی پستان یا اولتراسونوگرافی چهاربعدی شناخته می‌شود.

تکنیک چهار بعدی اولتراسونوگرافی پستان امکان تصویربرداری در شرایط استاندارد را فراهم می‌سازد. سپس مجموعه تصاویر گرفته شده بر روی صفحه نمایش خاصی توسط پزشک متخصص ارزیابی و بررسی می‌شوند. این تکنیک امکان ایجاد مجدد و ارزیابی مجدد تصاویر هر بخش بر روی صفحه نمایش را فراهم کرده و در نتیجه ایجاد خطاهای تصویربرداری توسط کاربر را کاهش داده و از دست دادن پیشامدهای مشکوک مرتبط با سرطان پستان جلوگیری می‌کند

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو