ماموگرافی دیجیتال همراه با توموسنتز

ماموگرافی دیجیتال همراه با توموسنتز

کلیدی برای تشخیص زود هنگام سرطان

دستگاه ماموگرافی دیجیتال سه بعدی همراه با توموسنتز امکان تصویربرداری سه بعدی با استفاده از دوز پایین پرتو را فراهم می‌کند که این امر نقش مهمی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان ایفا می‌کند.

تصاویر تهیه شده توسط دستگاه ماموگرافی دیجیتال سه‌بعدی همراه با توموسنتز قابلیت اطمینان به تشخیص را افزایش می‌دهد. مجموعه تصاویر دیجیتالی از پستان، که به صورت لایه‌هایی نازک گرفته شده است در کنار یکدیگر تصویر سه‌بعدی از پستان به منظور بررسی‌های بیش‌تر و دقیق‌تر فراهم می‌کند. در نتیجه این روش امکان اسکن کارآمد از مناطق مشکوک را به ما می‌دهد.

این دستگاه ماموگرافی با استفاده از دوز حداقلی تصاویر دو و سه بعدی کاملی را ایجاد می‌کند. این دستگاه با توجه به ظرفیت تصویربرداری توموسنتز دو بعدی و سه بعدی و چند برشی با هدف تشخیص زودهنگام سرطان پستان تحول پیدا کرده است. برش‌های توموسنتز تشخیص را قابل اطمینان‌تر می‌سازند. در نهایت مجموعه‌ای از تصاویر دیجیتالی برشی از پستان ایجاد می‌شود که تصویری سه بعدی از آن را فراهم می‌کند.

تجهیزات معمول ماموگرافی مشکلات بافتی را در یک تصویر نشان می‌دهند در حالی که این دستگاه برش‌های متعددی به صورت تصاویر دیجیتال ایجاد می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود تا مناطقی که مشکل دارند و سرطان پستان نادیده گرفته نشوند.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو